روش های پرداخت

شما می توانید با شماره حسابهای ذیل پرداخت خود را انجام دهید:

شماره حساب سیبا ملی   0100019657003

شماره کارت     6037-9914-5986-2326   به نام آقای محمدعلی نوری

لطفا پس از واریز وجه امور مالی شرکت را در جریان مقدار واریز و نحوه آن قرار دهید بدیهی است امور مالی شرکت به واریزهای بدون هماهنگی ترتیب اثر نخواهد داد